LỌC TỔNG TITAKO.net

Hãy test Clo trong nước trước khi quyết định.

Nếu  nguồn nước nhà bạn đang xài là NƯỚC THỦY CỤC (có Clo dư), thì bạn gắn một cột lọc tổng + 1 cốc lọc than cao 50 cm.

Nếu  nguồn nước nhà bạn đang xài là NƯỚC GIẾNG KHOAN (không có Clo dư), thì bạn gắn ba cột lọc tổng + 1 cốc lọc than cao 50 cm.

 

 

Description

Lọc Tổng TiTaKo.net